برگزاری همایش معرفی برنامه جامع اموال منقول فرهنگی تاریخی کشور

همایش مذکور در روز سه شنبه 8/4/89 با موضوع معرفی و آشنایی با برنامه جامع
اموال منقول فرهنگی تاریخی(جام) در مرکز همایش های موزه ملی برگزار شد.

در ابتدا جناب آقای علویان صدر ، معاون حفظ ، احیاء و ثبت آثار تاریخی کشور به
ضرورت استفاده از یک برنامه جامع در سطح کشـور اشـاره نمودنـد و همـچـنـیـن
ایشان به لزوم تغییر و تحول بر اساس تکنولوژی های روز در موزه های کشور اشاراتی نمودند .

سپس خانم گرگانی به ایراد سخن پرداختند ، ایشان اعلام نمودند با استفاده از این شبکه کلیه موزه های کشور به یکدیگر متصل خواهند شد و کلیه اطلاعات موزه ها در یک برنامه جامع جمع خواهد شد .

سپس خانم دستسری به بیان قابلیتهای سیستم و جامع بودن آن پرداختند و در انتها خانم شراره فرخ نیا به معرفی این نرم افزار و نمایش فرم های موجود در این نرم افزار پرداختند .بازگشت ...