گزارش فعالیتهای سالانه سال 2020 ، ICOM
        
شعار روز جهانی موزه ها در سال 2020
موزه ها برای برابری: تنوع و فراگیری 
 

فعـاليت کـلي موســســه فناوران اریش در زمـينـه طـراحی، نگهداری، مشاوره در زمینـه فـنـاوری اطـلاعات و ارتبـاطـات ، انجـام مطـالـعـات میـدانـی در زمیـنـه میـراث فرهـنـگی، صنـایـع دستی و گردش گری، شناسایی و طبـقه بندی امـوال فرهنـگی، مستنـد سازی علـمی اسنـاد فرهنـگی و تهیه کتب مرتبـط ، ایـجـاد بـســتر ارتبـاط عـلمـی و دانـشگـاهـی ، اجـرای عمـلـیات بهیـنه سـازی داده ها با استـفاده از فنـاوری های جدید ، برگزاری کنـفرانس های علمی و فرهنگی ، شــرکـت در مـزایــده هـا و مـنـاقـصــه هـا و اعـطای نـماینـدگی متـمرکـز بــوده و تـاکـنون تـوانسـتـه است خدمات تخصصـي خود را به طیف گسترده اي از شـرکت هاي خصوصي و دولتي ارائه نمايد .